Начало
Новини


Опитна станция по земеделие в

Източните Родопи – Кърджали

и Институт по земеделие - Кюстендил

Ви канят

на

публична лекция на тема

"НОВИ СОРТОВЕ ЛЕШНИК ЗА

СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА

ЛЕШНИКОВА ГРАДИНА“

по преподавателски обмен на

програма „ЕРАЗЪМ +“

Лектор: д-р Даниела Фаринели – преподавател и

изследовател

от Катедрата по аграрни науки, екология и хранителни

технологии

на Университета в Перуджа, Италия

Мероприятието ще се проведе на 2 септември 2019 г.

(понеделник) от 10.30 ч.

в заседателната зала на

Институт по земеделие - Кюстендил

За допълнителна информация:

 

тел. 078/551295; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


 

 

Институт по земеделие – Кюстендил към Селскостопанска академия

набира кандидати за докторанти за учебната 2019/2020 година

/редовна форма на обучение/ по специалност

„Селекция и семепроизводство на културните растения”.

Необходими документи: Заявление; Автобиография;

Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”

с приложението – нотариално заверено копие;

Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”,

ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище,

други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата

в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА - София,

ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа.

Телeфони за контакти: 028127560.

Срокът за подаване на документи е два месеца от

публикуване на обявата в Държавен вестник (бр. 62 от 06.08.2019 г.).

Такса за кандидатстване – 30 лв.


ПРОГРАМА  ЗА  ПРАЗНИК  НА ЧЕРЕШАТА

 

21 - 23 юни 2019 г.

 

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

Институт по земеделие. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Софийско шосе“,

тел./централа 078 522612; тел./факс  078 524036

има  3 /три/ свободни позиции:


- За заемане на академична длъжност "асистент" към Отдел "Агротехника, растителна защита и икономика на културните растения" по професионално направление 6.2. "Растителна защита"

- За заемане на позиция „работник-овощар и шофьор“ с правоспособност категория "С"

- За заемане на позиция "Агротехник" към отдел "Селекция, сортоизучаване и размножаване на културните растения"

За справки: Цанка Гьошева – личен състав и доц.д-р Анелия Борисова – научен секретар


 

ПРОГРАМА

ЗА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - СЕМИНАР

НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС /ТОО/ - КЮСТЕНДИЛ),

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ /ОДБХ/ - КЮСТЕНДИЛ)

И ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛЕИЕ КЮСТЕНДИЛ КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

НА ТЕМА:

 

„Растителна защита на овощни видове“

28 март 2019 г. (четвъртък)

Място на провеждане:

 

гр. Кюстендил,

Дом на науката и техниката - Кюстендил,

ул. „Македония“ 2, залата на ет. 2

 

10.00 – 10.30 Регистрация на участниците и откриване

10.30 – 11.00 Болести и неприятели по черешата и сливата и борбата с тях

Лектор:                 доц. д-р Анелия Борисова-Крумова, ИЗ - Кюстендил

11.00 – 11.30 Болести и неприятели по ябълката и крушата и борбата с тях

Лектор: гл. ас. д-р Вилина Петрова, ИЗ – Кюстендил

11.30 – 12.00 Замърсяване на земеделската продукция с остатъци от препарати за растителна защита (ПРЗ)

Лектор:                гл. инспектор Милена Коцева, о-л “Растителна защита“, ОДБХ - Кюстендил

12.00 – 12.30 Възможности за подпомагане на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Лектор: Експерт от ТОО - Кюстендил към НССЗ

12:30 Дискусия и закриване

 

 


 

Институт по земеделие - Кюстендил и ТОО - Кюстендил на Национална служба

за съвети в земеделието

Ви канят

на

ОТКРИТ ДЕН

"ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОВОЩАРСТВОТО"

Програма

 • Борба с болести и неприятели по череша, слива и ябълка /доц. д-р А. Борисова; гл. ас. д-р В. Петрова/
 • Торене при овощните видове /гл. ас. д-р А. Здравкова/
 • Методи и техники на присаждане при овощните видове /доц. д-р Д. Сотиров/
 • Демонстративна резитба при овощните видове /ас. Т. Симеонова/
 • Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020/ ст. експерт И. Новакова/

Мероприятието ще се проведе на 15 март 2019г. (петък) от 10.00 ч.

в Институт по земеделие - Кюстендил

 

За допълнителна информация: тел. 078/524036; 078/551295

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 

 

По случай юбилея "90 години Институт по земеделие - Кюстендил ще се проведе

национална научна конференция с международно участие "НАУКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ:

ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА" на  27-28 септември 2019 г.

 

П О К А Н А

 

Заявка за участие

 

 


 

О Б Я В А

Институт по земеделие – Кюстендил обявява процедура за подбор на кандидати,

отговарящи на дефиницията „Млад учен“ по ННП „Млади учени и постдокторанти“

със срок 10 /десет/ дни, считано от 02.01.2019 г.

Кандидатите подават до комисията следните документи:

 

 1. 1. .Автобиография
 2. 2. Мотивационно писмо
 3. 3. Копие от диплома за ОКС „Магистър“
 4. 4. Списък на публикации (с пълна библиографска справка)
 5. 5. Списък на проекти
 6. 6. Списък на доклади и постери
 7. 7. Очаквани резултати

Срокът за подаване на документите е до 11 януари  2019 г. вкл. в  деловодството на Институт по земеделие – Кюстендил, тел. 078 524036

 

P.S. Дефиниция „Млад учен“  са лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й.

 

 

 


 

Във връзка със Заповед № РД–07-117/15.08.2018 г. на Председателя на ССА

за обявения конкурс за директор на Институт по земеделие -Кюстендил


Програма за кандидат за директор на Институт по земеделие – Кюстендил

Доц. д-р Илияна Кришкова


 

В  Институт по земеделие - Кюстендил се предлагат

плодове от различни сортове ябълки.


Цената  е от 0,30  до 0,80 лв./кг, в плодохранилището

на Института.

 

 

 


 

 


 

ИНСТИТУТ  ПО  ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ

 

ВИ КАНИ НА 23 ЮНИ 2018 г. НА

"ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА" В ГР. КЮСТЕНДИЛ

С ПРЕДСТАВЯНЕ НА "ПЕРСПЕКТИВНИ СОРТОВЕ

ЧЕРЕШИ ЗА СТРАНАТА И РАЙОНА"

 

 


 

 

ВЕСЕЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!!!!

 

 

 

 


 

На 16.03.2018 г. в Институт по земеделие – Кюстендил се проведе организирания съвместно с НССЗ, офис Кюстендил «СЕМИНАР ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ». Лектори бяха доц. д-р А. Борисова-Крумова, гл. ас. д-р В. Петрова и експерта от Национална служба за съвети в земеделието г-ца И. Новакова.

Въпреки лошото време на открития ден присъстваха земеделски производители от районите на Кюстендил, Благоевград и Разлог

Лекторите на семинара запознаха присъстващите с основните болести и неприятели при сливата, ябълката, череша и техния контрол. Разгледани бяха някои възможности за кандидатстване по програмата за развитие на селските райони.

На породената дискусия след семинара бяха зададени много конкретни въпроси, свързани с определяне на болестите и неприятелите, момента на пръскане и правилното приготвяне, и смесване на разтворите.

 

Направена бе демонстрация на безопасно боравене с препарати за растителна защита и правилното приготвяне на разтвор от няколко препарата за ранно пролетно третиране.

 

 


 

 

Институт по земеделие - Кюстендил  и

Териториален областен офис (ТОО) - Кюстендил на

Национална служба за съвети в земеделието

Ви канят

На

Семинар по растителна защита на овощните видове

Програма

ü Икономически важни болести  и неприятели по сливата и борбата с тях /гл. ас. д-р Вилина Петрова/

ü Нови и малко известни вредители по овощните култури /гл. ас. д-р Вилина Петрова/

ü Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 /Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил/

ü Икономически важни болести и неприятели по ябълка и борбата с тях /гл. ас. д-р Вилина Петрова/

ü Икономически важни болести и неприятели по черешата и борбата с тях /доц. д-р Анелия Борисова-Крумова/

Мероприятието ще се проведе на

16 март 2018 г. (петък) от 10.00 ч.

в Институт по земеделие – Кюстендил

За допълнителна информация: тел. 078/524 036, 078/551 295

www.iz-kyustendil.org и www.naas.government.bg;

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и kyustendil.m@naas.government.bg

 


 

На 16-ти февруари 2018 година се проведе ежегодно организирания от Институт по земеделие – Кюстендил и НССЗ, TTO – Кюстендил - КУРС, ДЕМОНСТРАЦИЯ И СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕЗИТБА НА ОВОЩНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ.


Интересът към мероприятието беше много голям. Открития ден тази година посетиха над 150 земеделски производители, както и ръководители на земеделски организации от районите на Кюстендил, Дупница, Благоевград, Перник, Варна, гр. Босилеград - Сърбия и гр. Скопие - Р Македония. Лекторът, проф. д-р Д. Домозетов запозна присъстващите с тенденциите в овощарството, същността, техниката и биологията на резитба при отделните овощни видове - ябълка, череша, слива и праскова.

В детайли беше обяснена същността на сортовата резитба при ябълката. След лекцията бе направена демонстрация на резитба при посочените видове в различен етап от развитието им. Фирма за био-продукти представи на присъстващите богата гама от листни торове, фунгициди, инсектициди и репеленти.

 

Успоредно с това, по традиция се проведе и състезание по резитба на ябълка от сорт Грени Смит. Участие взеха 7 души, които направиха резитба на по 3 дървета. Първите трима оценени от комисията бяха наградени с грамоти и предметни награди: 1. Павел Иванов Георгиев (овощарска ножица), Милена Стоичкова Коцева (овощарски трион) и Петър Иванов Попов (лозарска ножица).


 


 

На  16 февруари (петък) 2018  г.  от 10.30 часа в  Институт по земеделие - Кюстендил

ще се проведе традиционния "КУРС, ДЕМОНСТРАЦИЯ И СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕЗИТБА НА ОВОЩНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ"

 

Лектор:  проф.д-р Димитър Домозетов


Програма за протичане  на лекцията:

1.  Лекция засягаща тенденциите в овощарството, същността, техниката и биологията на сортовата резитба при отделните овощни видове

2. Демонстрация на резитба при посочените видове в различен етап от развитието им.

3. Състезания по резитба на ябълката. Участие взимат изявилите желание от присъстващите на лекцията.


За допълнителна информация: тел. 078/524 036, 078/551 295

www:iz-kyustendil.org

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Вход: свободенИнститут по земеделие – Кюстендил участва в 10-то Национално Изложение - ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ – ИТИ’ 2017, проведено на 01-03-ти ноември.

 

На форума представихме „Нов черешов сорт ВАСИНИКА”. Конкурсната комисия награди Института и авторите на сорта доц. д-р Николай Христов и               проф. дсн Васил Георгиев със златен медал и Диплом за иновации и добро представяне

 


 

На 31 юли 2017 г. Председателят на Селскостопанска академия – София, проф. д-р Васил Николов и зам.председателя - проф.д-р Мая Игнатова посетиха Институт по земеделие – Кюстендил.

Срещата с  научния колектив се изрази в представяне на проблемите и вижданията, относно дейността  на Института, както и представена от председателя проф.д-р В.Николов програма за развитие и финансиране на институтите в системата на Селскостопанска академия.

На дискусията се обърна внимание на правилното и навременно реализиране на  научните продукти  в земеделската практика.


ПРАЗНИК  НА  ЧЕРЕШАТА

24 - 25 ЮНИ 2017    -    ГР. КЮСТЕНДИЛ

 


 


 

 

На  17 март (петък) 2017  г.  от 10.30 часа в  Институт по земеделие - Кюстендил

ще се проведе СЕМИНАР ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ

 

Лектори:  доц. д-р  Анелия Борисова - Крумова

гл. ас.д-р Вилина Петрова

Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил

 

ПРОГРАМА

1. Икономически важни болести и неприятели по черешата и борбата с тях.

2. Икономически важни болести и неприятели по слива и борбата с тях.

3. Икономически важни болести и неприятели по ябълката и борбата с тях.

4. Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

 

За допълнителна информация: тел. 078/524 036, 078/551 295

www.iz-kyustendil.org и www.naas.government.bg;

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и kyustendil.m@naas.government.bg

 

Вход: свободен

 


 

На  17 февруари (петък) 2017  г.  от 10.30 часа в  Институт по земеделие - Кюстендил

ще се проведе традиционния "КУРС, ДЕМОНСТРАЦИЯ И СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕЗИТБА НА ОВОЩНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ"

 

Лектор:  проф.д-р Димитър Домозетов


Програма за протичане  на лекцията:

1.  Лекция засягаща тенденциите в овощарството, същността, техниката и биологията на сортовата резитба при отделните овощни видове

2. Демонстрация на резитба при посочените видове в различен етап от развитието им.

3. Състезания по резитба на ябълката. Участие взимат изявилите желание от присъстващите на лекцията.


За допълнителна информация: тел. 078/524 036, 078/551 295

www:iz-kyustendil.org

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Вход: свободен

 

продължава
 


Български (България)English (United Kingdom)
Банер

Актуално