Начало Структура
СТРУКТУРА НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КЮСТЕНДИЛ

    Съобразно Устройственият правилник на Институт по земеделие е с научен състав от 17 сътрудника и е разпределен в 2 отдела: «Селекция, интродукция и сортоизучаване на културните растения» и  «Агротехника, растителна защита и икономика на културните растения». Научноизследователската програма включва изпълнението на 9 научноизследователски проекти, два проекта за двустранно научно-техническо сътрудничество и 2 проекта с Министерството на образованието, младежка и науката. Обособено е Бюро за научно обслужване и маркетинг - комплектовано с наличните кадри. Функционира библиотека и информационен център. Общият брой на щатните бройки е 64. 
    Институтът по земеделие е акредитиран от Национална агенция за оценяване и акредитация - София за обучение по образователна и научна степен „доктор” по научни специалности: 04.01.05 – Селекция и семепроизводство на културните растения и 04.01.15 – Овощарство.

< 

 


Български (България)English (United Kingdom)