Home Agrotechnology HEAD OF DEPARTMENT
HEAD OF DEPARTMENT

 


Chief Assist. Prof. PhD Aneliya Zdravkova

e-mail: an.zdravkova@mail.bg

Tel.: (078) 522612/217

 

 

Research interests and main activities: irrigation of fruit trees; drip irrigation.

 


 

Тасева, В., А. Здравкова, 2016. Засушаването и почвената микрофлора при различни технологии на отглеждане на ябълката. Почвознание агрохимия и екология, 50, 2, 60-65.

Здравкова, Ан. 2015. Влияние на срока на напояване върху репродуктивните прояви на ябълката. Растениевъдни науки, 3, 47-51.

Господинова, М., А. Здравкова, А. Матев. 2014. Влияние на поливните норми и сортоподложковата комбинация върху водния потенциал на ябълка. Растениевъдни науки, 2-3,76-79

Домозетов, Д., И. Радомирска, В. Тасева, М. Боровинова, А. Здравкова. 2012. Влияние на технологията на отглеждане върху вегетативните и продуктивните прояви на ябълковия сорт Флорина. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 15 (3), 643-656.

Радомирска, И., А. Здравкова. 2012. Ефект от приложението на различни поливни режими върху репродуктивните прояви на ябълката и някои икономически показатели. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 15 (4), 919-933.

Домозетов, Д., В. Тасева, Ил. Радомирска, Ан. Здравкова, И. Средков, Е. Кришков. 2011. Растежни и продуктивни прояви на ябълковите сортове Прима и Ервин Баур при различни технологии на отглеждане. Растениевъдни науки, 48, 165-169.

Здравкова, А., И. Радомирска. 2011. Икономически ефект от напояването при ябълка. Растениевъдни науки, 48, 178-183.

Тасева, В, А. Здравкова. 2010. Влияние на засушаването върху развитието на почвената микрофлора. Селскостопанска техника, 2, 113-118.

Domozetov, D., M. Borovinova, V. Taseva, I. Sredkov, I. Radomirska, A. Zdravkova, and I.  Ivanova. 2009. Tree growth and fruit-bearing depending on the heading height and the rootstock in a high-density apple orchard. Acta Hort. (ISHS) 825:325-332.

Domozetov, D., V. Tasseva, M. Borovinova, A. Zdravkova, I. Sredkov, I. Radomirska, E. Krishkov. 2009. Vegetative and reproductive manifestations of the apple cultivars Prima and Erwin Baur under organic technology. Семинар по екология, 23-24 април, София, Сборник доклади, 168-175.

Здравкова, Ан. 2009. Влияние на засушаването върху ябълковия сорт Флорина. Растениевъдни науки, 46, 21-24.

Здравкова, Ан., Д. Сотиров, Д. Попатанасова. 2007. Напояване на черешата – състояние и тенденции. Селскостопанска наука, 2, 3-8.

Blagov, At., V. Taseva, Efr. Krishkov, M. Borovinova, D. Domozetov, I. Radomirska, A. Zdravkova. 2007. Production and investigation of apple in Bulgaria (in Chinese). Deciduous Fruits, 6, 46-49.

 

Tasseva, V., M. Borovinova, D. Domozetov, A. Blagov, E. Krishkov, I. Radomirska, An. Zdravkova. 2006. Apple production in Bulgaria. The Second International Symposium on Apple Production, Yan Tai, China, August.

Тасева, В., И. Иванова, Ан. Здравкова. 2006. Възможностите на технологията за отглеждане на ябълката за намаляване негативното въздействие на засушаването. Почвознание агрохимия и екология, 4, 75-81.

Радомирска, Ил., Ив. Средков, М. Боровинова, Д. Домозетов, В. Тасева, Е. Кришков, Ан. Здравкова, Сн. Саева, Ил. Иванова, Кр. Дойчев. 2005. Сравнителна икономическа оценка на ябълково насаждение отглеждано при интегрирана и органична технология. Научни трудове на националния център за аграрни науки, Том 3, София, 188-191.

Радомирска Ил., Д. Домозетов, М. Боровинова, В. Тасева, Ив. Средков, Е. Кришков, Ан. Здравкова, Сн. Саева, Кр. Дойчев, Ил. Иванова. 2004. Икономическа ефективност от производството на ябълки в зависимост от технологията на отглеждане. Икономика и управление на селското стопанство, 49, 6, 51-54.

 

 

 

 


 
Български (България)English (United Kingdom)
Banner