Начало Селекция Димитър Сотиров

 

 

 

доц. д-р Димитър Сотиров


e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


тел.: (078) 522612

Област на научноизследователската работа: овощарство, селекция, размножаване, сортоизучаване, ябълка, череша,вишна, подложки, сортоподложкови комбинации

Научни публикации (2004-2017 г.):

Sotirov, D.K. 2017. Results from 13-year study of cultivar-rootstock combinations in sweet cherry. Аcta hortic. 1161: 255-260. DOI 10.17660/ActaHortic.2017.1161.41

Димитрова, С., И. Кришкова, Д. Сотиров. 2016. Икономическа оценка на ябълкови сортове. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 19 (2), 268-277.

Nie Peixian, Wang Laiping, D. Sotirov, Song Laiqing, Zhao Lingling, Wang Jinzheng. 2016. Studies on different methods for transformation of airtight apple orchards. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 19 (3), 157-172.

Sotirov,D., S. Dimitrova A. Blagov. 2016. Siyana - a new apple cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 19 (4), 175-182.

Dimitrova, S. аnd D. Sotirov. 2016. Some biological and economic qualities of apple hybrids. Acta Hortic. 1139: 37-41. DOI 10.17660/ Acta Hortic.2016.1139.7

http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1139.7

Sotirov, D., S. Dimitrova, L. Song.  2016. Evaluation of apple cultivars аnd hybrids in a fruit nursery. Acta Hortic. 1139: 37-41. DOI 10.17660/ Acta Hortic.2016.1139.84

http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1139.84

Sotirov, D. and I. Krishkova. 2016. Economic evaluation of sour cherry cultivars grown on own roots and grafted оn Mahaleb rootstock. Acta Hortic. 1139: 753-756. DOI 10.17660/ Acta Hortic.2016.1139.128

Димитрова, С. Д. Сотиров. 2015. Селекционни направления и сортов състав при ябълката (Malus domestica). Растениевъдни науки, Год. LII, 2, 52-58.

Sotirov, D. 2015. Performance of the sweet cherry cultivars ‘Van’ and ‘Kozerska’ on clonal rootstocks. Acta Hortic. 1099: 727-733.

Димитрова, С., Сотиров, Д. 2015. Фенологични и репродуктивни прояви на ябълкови хибриди. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 18 (3), 517-526.

Sotirov, D. 2015. Growth and productive manifestations of Lapins sweet cherry cultivar on different rootstocks. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 18 (4), 740-749.

Domozetov, D.Y., Christov, N.D. and Sotirov, D.K. 2014. Еffect of two clonal rootstocks on the growth and yield of ten sweet cherry cultivars. Acta Hortic.1020: 435-438.

Borovinova, M., D. Sotirov, S. Maneva. Effect of the rootstock on growth, yield and susceptibility to Blumeriella jaapi in the sweet cherry cultivar ‘Van’. 6th International Cherry Symposium, Chile, Acta Hortic.

Сотиров, Д., С. Димитрова. 2014. Сравнително изпитване на нови ябълкови сортове при условията на Кюстендилски район. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 17 (5): 1318-1329.

Сотиров, Д. 2014. Проучване на три типа подложки, присадени с черешовия сорт Бинг. Растениевъдни науки, 2-3: 84-87.

Борисова, A., И. Каменова, Д. Сотиров, 2013. Вирусен статус на подложки за череша и вишна. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 16 (1), 151-163.

Сотиров, Д., 2012. Добив и качество на плодове от черешовите сортове Bан и Kозерска, присадени на различни подложки. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 15, (5), 1199-1211.

Сотиров, Д., И. Радомирска, 2012. Производство на вишни в света и България – състояние и тенденции (обзор). Растениевъдни науки, 49 (5), 33-39.

Радомирска, И., Д. Сотиров, 2012. Себестойност и доходност при производство на посадъчен материал от череша. Растениевъдни науки, 49 (5), 45-50.

Сотиров, Д., 2012. Растежни прояви на черешовия сорт Ван, присаден на шест подложки. Растениевъдни науки, 49 (5), 55-60

Radomirska, I., D. Sotirov, Song Laiqing. 2012. Apple areas and production in Bulgaria and China. UDC:634.11(497-2), UDC:634.11 (510), 536-542. 2012.

http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/symposium2012/proceedings/section4_fruit_growing_simposium2012_fznh.pdf

Radomirska, I., D. Sotirov. 2012. Influence of the foliar fertilization on quality characteristics and economic efficiency of apple cultivar Smoothie. UDC:634.11-152.61(497.2), 530-535. 2012.

http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/symposium2012/proceedings/section 4_fruit_growing_simposium2012_fznh.pdf

Blagov, A., Song Laiqing, Jiang Zhongwu, Sotirov, D., Yu Qing, Liu Meiying, 2012. Impact of Fertilization on Some Apple Fruit Quality Characteristics. The 144th Forum of Chinese Academy of Engineering and The 4th International Apple Symposium – Orchard Soil Management and Fruit Tree Nutrition, September 2-5, 2012, Yan Tai, P.R.Chine, Symposium Proceedings: 124-129.

Radomirska, I., Sotirov, D., Krishkov, E., Blagov, A., Song Laiqing, 2012. Effect of Preplanting Fertilization on Productivity and Fruit Quality of Sour Cherry. The 144th Forum of Chinese Academy of Engineering and The 4th International Apple Symposium – Orchard Soil Management and Fruit Tree Nutrition, September 2-5, 2012, Yan Tai, P.R.Chine, Symposium Proceedings: 130-135.

Sotirov, D., Radomirska, I., Song Laiqing, Jiang Zhongwu, Blagov, A. 2012. Effect of Foliar Fertilization on Yield, Fruit Quality and Macro elements Content in the Leaves of Granny Smith Apple Cultivar. The 144th Forum of Chinese Academy of Engineering and The 4th International Apple Symposium – Orchard Soil Management and Fruit Tree Nutrition, September 2-5, 2012, Yan Tai, P.R.Chine, Symposium Proceedings: 136-142.

Сотиров, Д., 2011. Влияние на подложката върху качеството на черешови плодове. Растениевъдни науки, 48 (1), 37-42

Сотиров, Д., 2011. Съдържание на макроелементи в листата на черешовия сорт Ван върху различни подложки. Растениевъдни науки, 48 (1), 43-46.

Сотиров, Д. 2010. Влияние на сорта и типа на кореновата система върху съдържанието на хранителни елементи в листата на вишната. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 13 (3), 767-777.

Сотиров, Д., 2011. Влияние на подложката върху качеството на черешови плодове. Растениевъдни науки, 48, 37-42.

Сотиров, Д., 2011. Съдържание на макроелементи в листата на черешовия сорт Ван върху различни подложки. Растениевъдни науки, 48, 43-46.., 2005. Influence of the root type on the fruit quality of three sour cherry cultivars. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, Romania, XXXIII, 71-75.

Д. Сотиров, 2010. Влияние на сорта и типа на кореновата система върху съдържанието на хранителни елементи в листата на вишната. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 13 (3), 767-777.

Сотиров, Д., 2009. Репродуктивни прояви на собственокоренови вишневи сортове през периода на пълно плододаване. Растениевъдни науки, 46,67-70.

И. Радомирска, Д. Сотиров, 2009. Влияние на листното торене върху продуктивността и качеството на плодовете на ябълковия сорт КООП 10. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 12 (2), 397-408.


Д. Сотиров, И. Радомирска, 2009. Балансова стойност на черешово насаждение при различни сортоподложкови комбинации. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 12 (3), 604-615.

Сотиров, Д., 2009. Проучване на сортоподложкови комбинации при черешата (Prunus avium L.) в насаждение. Дисертация, 170 с.

A. Blagov, N. Christov, D. Sotirov, An. Stoyanova, 2009. Comparison of some new apple and sweet cherry cultivars under the environmental conditions of Kyustendil, Bulgaria. First Balkan Symposium on Fruit Growing, November 15-17, Acta Hort., 825: 89-96.

Сотиров, Д., 2008. Влияние на подложката върху растежните прояви на черешовите сортове Ван и Бинг. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 11 (6), 1162-1172.

Сотиров, Д., 2008. Растежни прояви на собственокоренови вишневи сортове през периода на пълно плододаване. Сб. доклади 80 години Аграрна Наука в Родопите, Смолян,  237-242.

Сотиров, Д., Ил. Радомирска, 2008. Сравнителна икономическа оценка на присадени и собственокоренови вишневи сортове. Сб. доклади 80 години Аграрна Наука в Родопите, Смолян,  229-232.

Здравкова, А., Д. Сотиров, Д. Попатанасова, 2007.  Напояване при черешата в България  - състояние и тенденции. Обзор. Селскостопанска наука, № 2, 3-8.

Тасева, В., ………Д. Сотиров, 2007. Създаване и отглеждане на черешови насаждения. Kюстендил, 63с.

Сотиров Д., Христов Н. 2005.  Проучвания върху нови интродуцирани подложки присадени с черешовия сорт Ван през първите пет години от засаждането. Научни трудове на НЦАН, том 3, 54 -58.

Сотиров Д. 2005. Растежни и репродуктивни прояви на вишневи сортове отглеждани на собствен корен и присадени върху махалебковата подложка ИК-М9. Научни трудове на НЦАН, том 3, 67 - 71.

Христов, Н., Сотиров Д., 2005. Някои резултати от сортоизучаването при черешата в кюстендилски район. Научни трудове на НЦАН, том 3, 46-49.

Попатанасова, Д., Сотиров Д., 2005. Проучвания върху влиянието на подложката върху напукването на плодовете на черешовия сорт Ван. Научни трудове на НЦАН, том 3, 208-211.

Борисова, А., Д. Сотиров, 2005. Изменения и увреждания при черешата наподобяващи вирусни заболявания.  Селскостопанска наука , бр. 4, 33-37.
 
Български (България)English (United Kingdom)
Банер