Начало Селекция Симеон Крумов

 

 


доц. д-р Симеон Крумов

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-1488-9002

Profile: Research Gate

тел.: (078) 522612

Област на научноизследователската работа: Селекция, интродукция и сортоизучаване при лозата и черешата; климатични промени, стресови биотични и абиотични фактори.
 Научни публикации (2005-2020 г.):

 

Крумов, С., И. Симеонов, Д. Димитрова, 2020. Сравнителен агробиологичен и икономически анализ на показателите за добив и качество на гроздето от интродуцирани за района на Кюстендил десертни сортове лози. Юбилейна научна конференция по случай 90 години Институт по земеделие – Кюстендил, 27-28  септември. Растениевъдни науки (под печат).

Крумов, С., А. Илиев, М. Иванов, 2020. Проучване студоустойчивостта на винени сортове лози при контролирани условия. Юбилейна научна конференция по случай 90 години Институт по земеделие – Кюстендил, 27-28  септември. Растениевъдни науки (под печат).

Иванов, М., А. Илиев, С. Крумов, 2020. Установяване степента на устойчивост на ниски зимни температури при лабораторни условия на винени сортове от района на Плевен. Юбилейна научна конференция по случай 90 години Институт по земеделие – Кюстендил, 27-28  септември. Растениевъдни науки (под печат).

Петрова, В., С. Крумов, 2020. Сравнителна оценка на реакцията към мана (Plasmopora viticola) на новоинтродуцирани в България десертни лозови сортове. Юбилейна научна конференция по случай 90 години Институт по земеделие – Кюстендил, 27-28  септември. Растениевъдни науки (под печат).

Крумов, С., Н. Христов, 2020. Изследване на студоустойчивостта на перспективни черешови сортове и елити. Юбилейна научна конференция по случай 90 години Институт по земеделие – Кюстендил, 27-28  септември. Растениевъдни науки (под печат).

Christov, N., S. Krumov, Z. Lingling, T. Meiling, 2018. Breef description of perspective sweet cherry cultivars created in Institute of Agriculture – Kyustendil, Bulgaria.Yantai fruits, 2018-1, 141, 22-23.

Krumov, S. N. Christov, 2018. Mechanical properties of the fruits of some perspective sweet cherry cultivars. University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. Faculty of Horticulture, Bucharest. Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXII, Bucharest, 21-24.

Крумов, С., Н. Христов, К. Попов, 2017. Влияние на студовете през януари 2017 година при някои винени и десертни сортове лози в района на Кюстендил. Лозарство и Винарство, 3, 15-20.

Симеонов И, М. Иванов, З. Наков, А. Илиев, С. Крумов, 2017. Определяне чувствителността към засушаване на някои сортове и клонове лози отглеждани при почвено-климатичните условия на Плевен. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2017, 20 (3), 221-233.

Крумов, С., 2017. Сравнителна оценка на показателите на действителна родовитост и добив на новоинтродуцирани за района на Кюстендил десертни сортове лози. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2017, 20 (4) 49-58.

Christov, N., S. Krumov, 2017. Brief pomological description of perspective sweet cherry elites (Prunus avium L.). Book of proceedings, VII International Scentific Agriculture Simposium, Jahorina, October 05-08, 2017, 164-169.

Krumov, S., A. Borisova, N. Christov, Z. Lingling, T. Meiling, 2017. Study on resistance to abiotic and biotic stressors in new introduced sweet cherry cultivars at Kysutendil region of Bulgaria. Book of proceedings, VII International Scentific Agriculture Simposium, Jahorina, October 05-08, 2017, 124-129.

Крумов С., И. Симеонов, Д. Димитрова, 2016. Aгробиологичен и икономически потенциал на новоинтродуцирани за района на Kюстендил десертни сортове лози. Растениевъдни науки, 53 (4), 41-48.24.1.

Крумов, С., 2016. Сравнителни фенологични наблюдения при новоинтродуцирани за района на Кюстендил десертни сортове лози. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 19, 1, 2016, 193-206.

Крумов, С., 2015. Сравнителна технологична характеристика на безсеменни десертни сортове лози при условията на Кюстендил. Национална научна конференция с международно участие «Устойчиво земеделие – наука и практика». Растениевъдни науки 2, 48-51.

Христов, Н., С. Крумов, 2015. Сухоустойчивост и влиянието му върху цветообразуването при черешата. Национална научна конференция с международно участие «Устойчиво земеделие – наука и практика». Растениевъдни науки, 2, 13-17.

Christov, N.S. Krumov, M. Popovska, 2015. Sensitivity of cherry cultivars and elites to low winter temperatures. Book of proceedings, scientific conferece “Challenges in modern agricultural production”. Skopje, 2015. 113-116.

Simeonov, I., M. Ivanov, Z. Nakov, N. Genov, M. Todorova, S. Krumov, 2015. Comparative evaluation of the response of grapevine cultivars to mildew (Plasmopora viticola) under different soil and climatic conditions in Bulgaria. Book of proceedings, scientific conferece “Challenges in modern agricultural production”. Skopje, 2015, 142-148.

Христов, Н., С. Крумов, 2014. Нови черешови кандидат сортове, създадени в Институт по земеделие – Кюстендил. Растениевъдни науки, 1, 46-49.

Крумов, С., 2013. Агробиологична и технологична характеристика на безсемени десертни сортове лози при почвено-климатичните условия на Кюстендил. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 16, 1, 2013, (312-326).

Крумов, С., 2013. Агробиологична и технологична характеристика на десертни сортове лози при почвено-климатичните условия на Кюстендилски район. Екология и бъдеще. Научно списание за селскостопанска и горска наука. Год. XIII, № 1-2, 2014, 84-89.

Krumov, S., A. Blagov, SONG Lai-Qing, JIANG Zhong-wu, 2012. Study on the main characteristics of table grape cultivars in Bulgaria. Yantai fruits. 2012 -1, 117, 18-20.

Крумов, С., M. Боровинова, С. Манева, 2012. Чувствителност на 9 десертни сорта лози към мана (Plasmopara viticola) при полски условия. Юбилейна научна конференция с международно участие 04-05.09.2012.153-158.

Крумов, С., Н. Христов, 2012. Проучвания относно студоустойчивостта при десертни сортове лози. Юбилейна научна конференция с международно участие, 04-05.09.2012, 144-148

Крумов, С., Н. Христов, 2011. Повреди и възстановителна способност на десертни сортове лози след измръзване от ниски зимни температури. Доклад, Юбилейна научна сесия 80 години Институт по Земеделие – Кюстендил. Растениевъдни науки, 48, 115-118.

Христов, Н.С. Крумов, 2011. Чувствителност на черешови сортове  към повратни пролетни мразове. Доклад, Юбилейна научна сесия 80 години Институт по Земеделие – Кюстендил. Растениевъдни науки, 48, 34-36.

Krumov, S., 2007. The wine regions in Bulgaria. Yantai guoshu, 2007, 1, 49-50.

Крумов С., М. Миленков, (2007) Характеристика на късните пролетни и ранните есенни мразове в Кюстендилска област. Юбилейна научна конференция с международно участие «Устойчиво развитие на лозарството и винарството, основи на знанието»  ИЛВ – Плевен, 29-30. 08.2007, 92-97.

Крумов, С., 2006. Степен на повреди върху главните и заместващи пъпки на сортове лози от зимните студове на 2005 г. Селскостопанска наука, год. XXXIX, N 4, 49-53.

Крумов, С., М. Миленков, 2005. Агроклиматична характеристика на Кюстендилския район с оглед пригодността му за развитие на гроздопроизводството. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, Том 3, София, 2005, с. 140-146.

Milenkov, М., S. Krumov, 2005. Retrospective analysis of viticulture in the region of Kyustendil. Journal of mountain agriculture on the Balkans, National Centre for Agricultural Sciences, 2005, v. 8, N 5, pp. 698-707.

 

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банер