Начало Агротехника Илияна Кришкова

доц. д-р Илияна Кришкова

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ORCID ID: 0000-0002-7547-2489

Profile: Research Gate

тел.: (078) 522612

Област на научноизследователската работа: икономическата ефективност на различни технологии за създаване и отглеждане на семкови овощни видове;  анализ на възможностите за намаляване на разходите в плодопроизводството.Научни публикации (2004-

 

 

Blagoeva, T., Kabadzhova, M., Krishkova, I. (2023). Influence of Applied Pruning on Apple Yield and Economic Efficiency. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 26(3), 198–215. https://jmabonline.com/en/article/8HWUK8B3bfTNNuYvJ4Wl

Kabadzhova, М., Krishkova, I. (2022) Evolution of apple production in the post-macrosocial transformation period. In: Innovative development of agricultural business and rural areas, Publishing Complex-UNWE, Sofia, 234-242, https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=1171061

Krishkova, I. & Tsolova, E. (2020). Economic effect of foil mulching in organic raspberry production. Bulg. J. Agric. Sci., 26 (2), 339–345

Йовчевска, П., И. Кришкова, Т. Стоева, В. Дириманова, М. Георгиев, Д. Димитрова, М. Михайлова, В. Венев. 2019. Поземлени отношения: теория, практика, перспективи. Авангард Прима София. ISBN – 978-954-8612-18-0. 139 стр.

Serbezova, D., Gandev, S. and Krishkova, I. 2019. Old local Bulgarian pear cultivars. Acta Hor  tic. 125    9, 77-80

https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1259.14

Кришкова, И., Е. Цолова. 2018. Икономическа оценка на технология за биологично производство на малини. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 21 (1), 192-199, SSN 1311-0489. Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan.

ttps://nubip.edu.ua/sites/default/files/u161/rezyume_tez_dopovidachiv_konferenciyi.pdf

 

http://rimsa.eu/images/perennial_plants_vol_21-1_part_1_2018.pdf

2. D. Sotirov, S. Dimitrova, I. Krishkova 2018 . Economic Assessment of Scab-Resistant Apple Cultivars in Bulgaria. North American Academic Research (Vol. 1, Issue 7), 64-71.

https://twasp.info/journal/mZ7182L6/economic-assessment-of-scab-resistant-apple-cultivars-in-bulgaria

3. Krishkova, I, D Serbezova. 2018. ECONOMIC EFFECT OF SUSTAINABLE APPLE PRODUCTION. Scientific Papers. Series B, Horticulture, Volume LXII, Print ISSN 2285-5653, 45-50.

Radomirska, I.S. and Domozetova, D.D. 2017. Influence of heading heights of the tree leader on growth and fruiting of sweet cherry. Acta Hortic. 1161, 165-170

Domozetova, D.D. and Radomirska, I.S. 2017. Growth and reproductive behavior of nine sweet cherry cultivars grafted on two vegetative rootstocks. Acta Hortic. 1161, 293-298

Sotirov, D., I. Krishkova. 2016. Economic evaluation of sour cherry cultivars grown on own roots and grafted оn Mahaleb rootstock. Acta Hort. (ISHS) 1139:753-756.

Димитрова, С., И.Кришкова, Д. Сотиров. 2016. Икономическа оценка на ябълкови сортове. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 19, 2, 2016, (268-277).

Кришкова И. 2015. Рентабилност на технологии за производство на ябълкова продукция. 85-години Институт по земеделие – Кюстендил. Растениевъдни науки. год. LII, No. 3. 57-62.

Krishkova I., D. Todorova.2014. Economic Efficiency of Broccoli Production Depending on Sowing and Planting Dates. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 2, 1939-1943

Радомирска, И., Д. Сотиров. 2012. Себестойност и доходност при производство на посадъчен материал от череша. Растениевъдни науки, 49 (5), 45-50.

Радомирска, И. 2012. Икономическа оценка на ябълково насаждение за производство на екологична плодова продукция. Растениевъдни науки, 49 (5), 40-44.

Сотиров Д., И. Радомирска. 2012. Производство на  вишни в света и българиясъстояние и тенденции. Растениевъдни науки, 49 (5), 33-39.

Радомирска, И. 2012. Икономически анализ на производството на посадъчен материал от клонови и семенни подложки за ябълката. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 15 (4), 901-911.

Домозетов, Д., И. Радомирска, В. Тасева, М. Боровинова, А. Здравкова. 2012. Влияние на технологията на отглеждане върху вегетативните и продуктивните прояви на ябълковия сорт Флорина. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 15 (3), 643-656.

Радомирска, И., А. Здравкова. 2012. Ефект от приложението на различни поливни режими върху репродуктивните прояви на ябълката и някои икономически показатели. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 15 (4), 919-933.

Radomirska, I., D. Sotirov, E. Krishkov, A.Blagov, S.Laiqing. 2012. Effect of Preplanting Fertilization on productivity and Fruit Quality of Sour Cherry. The 144th Forum of Chinese Academy of Engineering and The 4th International Apple Symposium, 130-135.

Sotirov, D., I. Radomirska, S.Laiqing, J.Zhongwu, A.Blagov. 2012. Effect of Foliar Fertilization on Yield, Fruit Quality and Macroelements content in the leaves of Granny Smith Apple Cultivar. 144th Forum of Chinese Academy of Engineering and The 4th International Apple Symposium, 136-142.

Radomirska, I., D. Sotirov, S. Laiqing. 2012. Apple areas and production in bulgaria and china. International symposium for agriculture and food, Skopie, UDC:634.11(497-2) UDC:634.11 (510), 536-542.

Radomirska, I., D. Sotirov. 2012. Influence Of The Foliar Fertilization On Quality Characteristics And Economic Efficiency Of Apple Cultivar Smuty International Symposium For Agriculture And Food, Skopie, UDC:634.11-152.61(497.2), 530-535.

Домозетов, Д., И. Радомирска. 2011. Проучване на растежните и продуктивни прояви на сорт Флорина присаден на два типа семенни подложки. Растениевъдни науки, 48, 170-173.

Радомирска, И., В. Личев, А. Папахатзис. 2011. Икономическа ефективност от 11 годишно отглеждане на черешови дървета от сорт 'Bigarreau Burlat' върху новоинтродуцирани подложки от сериите Gisela и Weiroot Растениевъдни науки, 48, 202-207.

Радомирска, И. 2011. Икономическа ефективност от приложението на листни торове при ябълковия сорт Грени Смит. Растениевъдни науки, 48, 184-187.

Радомирска, И., Д. Домозетов. 2011. Сравнителна икономическа оценка на сортоподложкови комбинации, отглеждани в уплътнено ябълково насаждение. Растениевъдни науки, 48, 174-177.

Здравкова, А., И. Радомирска. 2011. Икономически ефект от напояването при ябълка. Растениевъдни науки, 48, 178-183.

Домозетов, Д., В. Тасева, И. Радомирска, А. Здравкова, И. Средков, Е. Кришков. 2011. Растежни и продуктивни прояви на ябълковите сортове Прима и Ервин Баур при различни технологии на отглеждане. Растениевъдни науки, 48, 165-169.

Радомирска, И., В. Личев, А. Папахатзис. 2010. Себестойност на продукцията и разходи за отглеждане на черешовия сорт „Стела” върху 10 подложки с различна растежна сила. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 13 (3), 756-766.

Домозетов, Д., И. Радомирска. 2009. Продуктивни прояви на ябълкови сортоподложкови комбинации, отглеждани в уплътнено насаждение. Растениевъдни науки, 46, 17-20.

Радомирска, И., Д. Сотиров. 2009. Влияние на листното торене върху продуктивността и качеството на плодовете на ябълковия сорт КООП 10. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 12 (2), 397-408.

Сотиров, Д., И. Радомирска. 2009. Балансова стойност на черешово насаждение при различни сортоподложкови комбинации. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 12 (3), 604-615.

Domozetov, D., V. Tasseva, M. Borovinova, A. Zdravkova, I. Sredkov, I. Radomirska, E. Кrishkov. 2009. Vegetative and reproductive manifestations of the apple cultivars Prima and Erwin Baur under organic technology, Proceedings “Seminar of Ecology – 2009”, 168-175.

Domozetov, D., M. Borovinova, V. Taseva, I. Sredkov, I. Radomirska, A. Zdravkova, I. Ivanova. 2009. Tree growth and fruit-bearing depending on the heading height and the rootstock in a high-density apple orchard. Acta Hort. (ISHS) 825:325-332
Домозетов,Д., Боровинова,М., Тасева,В., Благов,А., Домозетова,Д., Радомирска,И. 2008. Перспективи в развитието на овощарството в България. В: Земеделско бъдеще. Ръководство (Национална конференция „Бъдещето развитие на земеделието в България”, Велико Търново), „Сириус 4”, 183-193.

Сотиров,Д., И.Радомирска. 2008. Сравнителна икономическа оценка на присадени и собственокоренови вишневи сортове. Сборник доклади 80 години аграрна наука в Родопите от юбилейната научна конференция с международно участие, Смолян, 229-232.

Радомирска,И., Д.Домозетов. 2008. Необходими финансови средства за изграждане на уплътнено ябълково насаждение. Сборник доклади 80 години аграрна наука в Родопите от юбилейната научна конференция с международно участие, Смолян, 225-228.

Радомирска,И. 2008. Производствени разходи и производителност на труда при биологично производство на ябълкови плодове. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 2-3, 106-110.

Домозетов,Д., И.Радомирска, Ат.Русенов. 2007. Състояние на крушопроизводството в света и възможности за въстановяването му в България. Екология и бъдеще, С., N 6(1), 10-13.

Blagov,A., V.Tasseva, E.Krishkov, M.Borovinova, D.Domozetov, I.Radomirska, A. Zdravkova. 2007. Production and investigation of apple in Bulgaria.  Deciduous fruits, 6, 46 – 49

Radomirska,I., E.Krishkov. 2007. Economic aspects of integrated apple production, Cercetari in pomicultura, Chisinau, R. Moldova, Institutul de pomicultura, v. 6, 269 – 274.

Radomirska,I. 2007. Economic evaluation of the apple cultivar Florina grown under organic technology. Cercetari in pomicultura, Chisinau, R. Moldova, Institutul de pomicultura, v. 6, 275 – 28л

Радомирска, И. 2007. Анализ и оценка на състоянието на ябълкопроизводството в България и света. Доклад на шеста научно-практическа конференция на младите научни работници и специалисти „Земеделие – наука и практика”. Селскостопанска наука. С., Год. XL, N 1, 48-52.

Радомирска,И. 2007. Фактори, влияещи върху размера на икономическата ефективност в ябълкопроизводството. Доклад на шеста научно-практическа конференция на младите научни работници и специалисти „Земеделие – наука и практика”. Селскостопанска наука. С., Год. XL, N 1, 53-57.

Радомирска, И., Е. Кришков. 2006. Проблеми, породени от конвенционалнотo земеделие и концепцията за устойчиво  земеделско производство. Селскостопанска наука, С., N 2, 3-8.

Домозетов,Д., И.Радомирска, Е.Кришков. 2006. Мястото на България в световното производство и търговия на череши. Селскостопанска наука, С., N 2, 22-26.

Домозетов,Д., И.Радомирска. 2006. Състояние на световната търговия с ябълкови плодове. Селскостопанска наука,С., N 3, 43-46.

Tasseva,V., M.Borovinova, D.Domozetov, A.Blagov, E.Krishkov, I.Radomirska, An. Zdravkova. 2006. Apple Production in Bulgaria. The Second International Symposium on Apple Production, Yan Tai, China, August 2006.

Радомирска,И. 2005. Икономическа ефективност на ябълково насаждение отглеждано при органична технология, Екология и бъдеще, год.IV, 2-3, 124-127.

Домозетов,Д., И.Радомирска, И.Мицов, И.Иванова 2005. Земеделски стратегии в света. Научни трудове на НЦАН, том 3, 7-11.

Радомирска, И., И.Средков, М.Боровинова, Д.Домозетов, В.Тасева, Е.Кришков, А.Здравкова, Сн.Саева, И.Иванова, Кр.Дойчев .2005. Сравнителна икономическа оценка на ябълково насаждение отглеждано при интегрирана и органична технология. Научни трудове на НЦАН, том 3, 188-191.

Radomirska,I., E.Krishkov. 2005. Organic Farming – Economic Aspects and Challenges. In: Cercetari in Pomicultura “Realizari, probleme si perspective”, Chisinau, R. Moldova, 361-371. International Scientific-practical Conference “Achievements, problems and perspectives in fruit growing field”. RESEARCH INSTITUTE FOR HORTICULTURE (ICP), October 27-28, 2005.

Domozetov,D., M.Borovinova, I.Ivanova, V.Tasseva, I.Sredkov, K.Doichev, I.Radomirska. 2005. Репродуктивни прояви на ябълката, отглеждана при различни технологии (in Chinese), Yantai fruits, N 2, pp. 48-49.

Домозетов, Д., И.Радомирска. 2004. Изследвания върху растежа и плододаването на ябълката сорт „Флорина”. Добив и икономически показатели от насаждение с дървета върху два типа семенни подложки през младенческия период, Растениевъдни науки, 41, 336-339.

Боровинова,М., Д.Домозетов, В.Тасева, И.Радомирска, Сн.Саева, И.Иванова, Кр.Дойчев. 2004. Балансова стойност на ябълкови насаждения,  създадени и отглеждани при различни технологии на ресурсна обезпеченост, Икономика и управление на селското стопанство, 49, 5, 47-51.

Домозетов,Д., И.Радомирска, В.Тасева, М.Боровинова, И.Средков,  Кр.Дойчев, И.Иванова. 2004. Икономическа оценка на резултатите от отглеждането на дървета-уплътнители в ябълково насаждение на семенни подложки, Икономика и управление на селското стопанство, 49, 5, 41-45.

Радомирска,И., Д.Домозетов, М.Боровинова, В.Тасева, И.Средков, Е.Кришков, А.Здравкова, Сн.Саева, Кр.Дойчев, И.Иванова .2004. Икономическа ефективност от производството на ябълки в зависимост от технологията на отглеждане, Икономика и управление на селското стопанство, 49, 6, 51-54.

Domozetov,D., M.Borovinova, I.Ivanova, V.Tasseva, I.Sredkov, K.Doichev, I.Radomirska. 2004. Reproductive manifestations of the apple, cultivated under different technologies, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 10, 657-661.

 

Книги:
Домозетов,Д., В.Тасева, М. Боровинова, Б.Благов, Н.Стоянова, И.Радомирска, Кришков,Е. (2007) Алманах на Институт по земеделие – Кюстендил, 47 с.

Вичев,Н., Д.Домозетов, М.Теохаров, С.Бъчварова, Л.Козелов, В.Хаджиева, Р.Попов, В.Тасева, Б.Георгиев, М.Боровинова, А.Благов, Н.Марков, Е.Мянушев, И.Радомирска, Р.Радославов. (2007) Иновационна стратегия за развитие на земеделието в Югозападната икономическа зона за планиране в условията на реално членство на България в Европейския съюз за периода 2007-2013 г., София, 68 с.

Радомирска, И. 2008. Икономическа оценка на различни технологии за създаване и отглеждане на ябълкови насаждения. Дисертация. 153 с.

 

 

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банер