Начало Общо събрание на учените
Общо събрание на учените

Председател на Общото събрание:
гл. ас. д-р Анелия Иванова Здравкова


E-mail: a Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Кюстендил, 2500
Тел. 078 52 2612; факс. 078 52 4036

 

 

Секретар на Общото събрание:
гл.ас.д-р Десислава Ботюва Тодорова

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Кюстендил, 2500
Тел. 078/ 52 2612;факс. 078 52 4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приема правилник за устройството и дейността на института и го предлага за утвърждава от председателя на Академията;

2. Приема стратегия за дейността на института;

3. Приема годишния план и годишния отчет на ръководството за дейността на института;

4. Участва при избора на директор на института съобразно правилата, утвърдени от управителния съвет на Академията;

5. Избира членовете на съответните научни съвети по квоти, определени от управителния съвет на Академията, чрез тайно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове;

6. По предложение на директора избира научен секретар чрез явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове;

7. Обсъжда и други въпроси, свързани с дейността на научния институт.

(2) Общото събрание на учените включва всички учени, които са на основен трудов договор в института, заемат академични длъжности и/или имат научни степени.

(3) Общото събрание на учените избира свой председател за срок 4 години чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство.

(4) Директорът на института, заместник-директорът и научният секретар не могат да бъдат председатели на общото събрание.

(5) Общото събрание на учените се свиква от неговия председател. То може да бъде свикано и по писмено предложение на 1/5 от членовете му.

(6) Свикването на общото събрание се обявяват най-малко 5 работни дни преди датата на провеждането му.

(7) Общото събрание на учените може да взема решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете от списъчния му състав.

(8) Решенията на общото събрание на учените се вземат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите на заседанието членове.

(9) За заседанието на общото събрание се води протокол от секретар, избран измежду членовете на общото събрание. Протоколът се подписва от председателя на общото събрание и секретаря. Протоколът се предоставя на разположение на членовете на общото събрание при секретаря в петдневен срок. Протоколите се подреждат в протоколна книга.

(10) Общото събрание на учените се свиква най-малко веднъж годишно.

 

 


Български (България)English (United Kingdom)
Банер