Начало Обяви
Обяви


15.02.2023

Представени материали по конкурс за академична длъжност "доцент" в професионално направление - 6.1. Растениевъдство, научната специалност  "Селекция и семепроизводство на културните растения" обявен в Държавен вестник бр.83 от 18.10.2022 г. на

гл. ас. д-р Станислава Димитрова

 

Рецензии:

1. Проф. дсн Славка Лукипудис

2. Проф. д-р Аргир Живондов

 

Становища:

1. Проф. д-р Светла Янчева

2. Проф. д-р Мария Георгиева

3. Проф. д-р Валентин Личев

4. Проф. д-р Мирослав Иванов

5. Доц. д-р Илияна Кришкова

 

Резюмета на научните публикации

Авторска справка за приносите на гл. ас. д-р Станислава Димитрова

 
Конкурси - академична длъжност и научна степен

Конкурс за "гл.асистент"