Начало Обяви
Обяви


Конкурси - академична длъжност и научна степен

Конкурс за "гл.асистент"

Институт по земеделие – Кюстендил, към Селскостопанска академия- София, обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“, в професионално направление 3.8. Икономика, по научна специалност ‚Икономика и управление (земеделие)“ със срок  2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Справки и документи за участие в конкурса се представят в Селскостопанска Академия - София,  ул. "Суходолска" № 30, София 1373, тел. 02 8127560.

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.60 от 29.07.2022 г.

 

Конкурс за академична длъжност "професор"

 

Институт по земеделие – Кюстендил, към Селскостопанска академия- София, обявява конкурс за академична длъжност „професор“, в професионално направление 6.1 Растениевъдство по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Справки и документи за участие в конкурса се представят в Селскостопанска Академия - София, ул. "Суходолска" № 30, София 1373, тел. 02 8127560.

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.70 от 30.08.2022 г.

 

Конкурс за академична длъжност "доцент"

 

Институт по земеделие – Кюстендил, към Селскостопанска академия- София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент“, в професионално направление 6.1 Растениевъдство по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Справки и документи за участие в конкурса се представят в Селскостопанска Академия - София, ул. "Суходолска" № 30, София 1373, тел. 02 8127560.

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.70 от 30.08.2022 г.