Home Технологии
Технологии
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА МАЛИНИ

 

СортовеВиламет и Люлин

Почвен тип: Ливадно-делувиална

Схема на засаждане: 2.50 х 0.50 м или 800 растения/da

Напояване: Капково с поливна норма 80% ЕТ

Торене: Поддържат се следните нива на торене с органични торове: N (10-15 kg/da),

P2О5 (8-10 kg/da) и K2О (15-16 kg/da)

Поддържане на почвената повърхност: Черна угар в междуредията

Ключови болести: Fusarium oxysporum и  Fusarium avenaceum.

Ключови неприятели: малинов агрилус (Agrilus aurichalceus), малиново комарче (Resseliella Theobaldi), малинов короебус (Coroebus rubi).

Методи и средства за контрол на вредителите на малината включват:

оценка на риска от заболяване на почвени фитопатогенни гъби на кореновата система и стъблени вредители преди създаване на промишлено насаждение;

използване на повдигната леха за засаждане на културата.

Предимства на технологията:

Намаляват се пръсканията с биофунгициди и инсектициди. За цялостно опазване на насажденията се прилагат три комбинирани пръскания;

Висококачествена биологична плодова продукция с високи вкусови качества и безопасна за здравето на хората;

Опазване на биоразнообразието чрез създаване на провокативни посеви с цъфтяща растителност;

Икономическа ефективност:

Нетен доход  Норма на рентабилност

Люлин 2376 lv/da                 234%

Виламет 2210 lv/da                193%

 

Научният продукт може да бъде използван от производители или кооперативни сдружения,  занимаващи се с производство на биологични плодове от  малини.

 
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЧЕРЕШОВИ НАСАЖДЕНИЯ

 

Сортове: Стефания и Данелия

Подложки: ИК – М9

Разстояния на засаждане – 5 х 5 m включително и на тераси

Торене - 18–20 kg N/da и периодично през 3 г. 25-35 kg P и К/da.

Поддържане на почвената повърхност - Черна угар (почвообработки и приложение на хербициди).

Формиране – Храстовидна корона. Съкращение на 70-80 cm - спомага за по-малък обем на короната. Поддържа се на височина 3-3,5 m.

Растителна защита - За неплододаващия период се прероръчват от две до четири пръскания, а през плододаващия - от три до пет срещу ранно и късно кафяво гниене (Monilinia laxa и Monilinia fructigena), цилиндроспориоза (Blumerella jaapii), бактериен рак/пригор (Pseudomonas syringae) и черна черешова листна въшка (Myzus cerasi).

Отглеждане под полиетиленово покритие - редуцира напукването на плодовете с 80-85%

Балансова стойност – 1500 lv/da

Нетен доход - 825 lv/da

 

Норма на рентабилност – 158%

 
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЯБЪЛКИ
Сортове:  Прима , Флорина,  Ервин Баур
Подложка: ММ 106
Разстояния на засаждане:  4,5 на 2,5 m или 89 дървета на декар
Формиране на короните: Свободно вретено с 5-6 скелетни клона 
Напояване:  Капково с поливна норма 80% ЕТ 
През години, в които количеството на валежите варира в границите около 150-250 mm са необходими 
30-45 поливки, а в години с валежи 250-400 mm - 15-30.

Торене
Изключва се употребата на минерални торове през периода  на отглеждане и се използува оборски тор или култури за зелено торене. Оборският тор се внася при засаждането по 4 t/dа, а през периода на пълно плододаване по 3 t/dа през три години или се отглеждат култури за зелено торене.
 
Поддържане на почвената повърхност 
Черна угар чрез повърхностни почвообработки.  
 
Растителна защита
Изключва се  употребата на пестициди. За ограничаване развитието на огнения пригор се прилагат ограничено медсъдържащи  фунгициди. Брашнестата мана се контролира чрез санитарна резитба. Борбата срещу вредители  се води чрез употреба на биопрепарати. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЯБЪЛКИ
Сортове: Прима , Флорина, Ервин Баур
Подложка: ММ 106
Разстояния на засаждане: 4,5 на 2,5 m или 89 дървета на декар
Формиране на короните: Свободно вретено с 5-6 скелетни клона 
Напояване: Капково с поливна норма 80% ЕТ 
През години, в които количеството на валежите  
варира в границите около 150-250 mm са необходими 
30-45 поливки, а в години с валежи 250-400 mm - 15-30.
 
Торене:
Съобразно данните от листния и почвен анализ.
Поддържат се следните нива на N – 2.3-2.5%,  
P2О5 - 0.14-0.19%, K2О – 1.0-1.7% 
 
Поддържане на почвената повърхност:
Черна угар в междуредията, а в редовите ивици – 
повърхностни почвообработки и третиране с 
листнодействащи хербициди от т.н."зелен списък" 
 
Растителна защита
Растителната защита се извършва на базата на възприетите прагове на вредност. Използват само утвърдени /включени в зеления списък/  за това производство пестициди, които са най-малко вредни за хората, домашните животни и околната среда, а така също относително безопасни за основните полезни видове. 

Предимства на технологията:
намаляване наполовина на фунгицидните пръскания от 12-14 на 6-7; 
спестяване на  2 акарицидни и инсектицидни пръскания  /през отделни години/; 
производство на висококачествена и безопасна за здравето плодова продукция; 
икономическа ефективност – с 27% по-висока норма на рентабилност от стандартното                           производство и нетен доход от 1545 lv/da.  

 
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ЯБЪЛКОВА ПРОДУКЦИЯ
Почвен тип: излужена канелено-горска почва
Сорт: Флорина
Подложка: Златна пармена

Разстояния на засаждане: 8 х 7 m
Уплътнители:
ММ 106 – 4 х 3,5 m
МХ – 4 х 2,5 m
Височина на съкращаване на стъблото – 50 cm
Формировка – свободно вретено
Поливане – 60 % ЕТ
Торене: ежегодно (амониева селитра – през пролетта по 230 g/дърво и през есента по 115 g/дърво и през три години птичи тор – 2 t/da 

Поддържане на почвата: черна угар

Растителна защита: намалява се с 50 % употребата на фунгициди, а за цялостно опазване на насаждението се прилагат 10-12 комбинирани пръскания 

Нетен доход: 1950 lv/da 

Норма на рентабилност – 290 %. На всеки вложен лев се възвръщат 2,90 лева