Home Home
Scientific Conference with International Participation
Friday, 12 April 2019 11:37

 

We would like to inform you about the extension of the deadline for applications until July 15 to participate in a scientific conference with international participation "90 Years Institute of Agriculture - Kyustendil, 2019" on "Science and Agriculture: Global and Regional Challenges"

September  27-28, 2019 - Kyustendil

 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА МАЛИНИ

 

СортовеВиламет и Люлин

Почвен тип: Ливадно-делувиална

Схема на засаждане: 2.50 х 0.50 м или 800 растения/da

Напояване: Капково с поливна норма 80% ЕТ

Торене: Поддържат се следните нива на торене с органични торове: N (10-15 kg/da),

P2О5 (8-10 kg/da) и K2О (15-16 kg/da)

Поддържане на почвената повърхност: Черна угар в междуредията

Ключови болести: Fusarium oxysporum и  Fusarium avenaceum.

Ключови неприятели: малинов агрилус (Agrilus aurichalceus), малиново комарче (Resseliella Theobaldi), малинов короебус (Coroebus rubi).

Методи и средства за контрол на вредителите на малината включват:

оценка на риска от заболяване на почвени фитопатогенни гъби на кореновата система и стъблени вредители преди създаване на промишлено насаждение;

използване на повдигната леха за засаждане на културата.

Предимства на технологията:

Намаляват се пръсканията с биофунгициди и инсектициди. За цялостно опазване на насажденията се прилагат три комбинирани пръскания;

Висококачествена биологична плодова продукция с високи вкусови качества и безопасна за здравето на хората;

Опазване на биоразнообразието чрез създаване на провокативни посеви с цъфтяща растителност;

Икономическа ефективност:

Нетен доход  Норма на рентабилност

Люлин 2376 lv/da                 234%

Виламет 2210 lv/da                193%

 

Научният продукт може да бъде използван от производители или кооперативни сдружения,  занимаващи се с производство на биологични плодове от  малини.

 
Organization Structure of the Institute of Agriculture - Kyustendil

    According to the Structural Regulations since 2008 the Institute of Agriculture has scientific staff consisting of 23 research associates who are classified in four departments: ‘Breeding, cultivar studies and reproduction of fruit trees’; ‘Agrotechnology, Physiology and Economics’; ‘Plant protection’ and   ‘Berry Breeding and Technologies’.
    The research program includes the implementation of twelve research projects and three contracts for bilateral scientific-technical collaboration. A bureau for extension services and marketing along with its available staff is established. A library and informative centre work. The total number of the budget employees is seventy.
    The Institute of Agriculture - Kyustendil is accredited by the National Evaluation and Accreditation Agency, Sofia for training in educational and scientific and scientific degree “Doctor” in scientific specialities: 04.01.05 - Breeding and Seed production of cultivars and 04.01.15 - Fruit growing.

<

 
Конкурси - научна степен и академична длъжност
Monday, 19 May 2014 12:10
с
 

    The Institute of Agriculture-Kyustendil is a structural link of the Agricultural Academy of the Ministry of Agriculture and Food and is a specialized departmental research institution for investigation of theoretical and practical problems in agriculture, introduction of Bulgarian and foreign achievements in this area, assistance to the growers for the development and prosperity of this branch. It is an assignee of the founded with Ordinance №2646/19.12.1929 of the Ministry of Agriculture and state properties, Fruit-growing Experimental Station, Kyustendil.
    After its foundation this scientific institution became not only the first practical, but also the first scientific fruit-growing center in our country. Here, down the ages prominent scientists worked at the domain of fruit-growing.
    Nowadays the researchers and specialists from the Institute of Agriculture aim to face all challenges set in front of the agricultural science and practice.

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banner

Highlight